Frågor och svar

Undrar du över något?

Du kan hitta svar på de flesta vanliga frågorna här nedanför. Om du inte hittar det svaret som du söker så är det bara att du kontaktar ossl

Om du filmar identifierbara personer måste du följa dataskyddsförordningen

All kamerabevakning är en form av personuppgiftsbehandling. Det innebär att om du sätter upp en bevakningskamera och filmar personer som går att identifiera med hjälp av bilderna så behandlar du personuppgifter. Om du behandlar personuppgifter måste du följa dataskyddsförordningen. En person är identifierbar om hen utan större osäkerhet kan särskiljas från andra personer. Så är fallet om hela personen eller personens ansikte syns tydligt på filmen. Men kom ihåg att en person också kan vara identifierbar utifrån andra kännetecken, som till exempel utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller kroppkonstruktion. Även registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det kan kopplas till en levande person.

Källa: Datainspektionen

Mer: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Källa: Datainspektionen

Mer info: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Källa: Datainspektionen

Mer: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Krav på tillstånd

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver enligt kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning.

Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara:

 • privat hälso- och sjukvård
 • privat skolverksamhet
 • kollektivtrafik
 • järnvägstrafik
 • flygtrafik.

Platser dit allmänheten inte har tillträde får myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse bevaka utan tillstånd, men ni måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.

Källa: Datainspektionen

Mer: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Gör en intresseavvägning

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

Källa: Datainspektionen

Mer: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Kraven på att informera är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt. Informationen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka ni är som kamerabevakar
 • kontaktuppgifter till er

Dessutom måste det finnas viss annan information, till exempel på en webbsida. Där måste framgå:

 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud, om ni har ett sådant,
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka.
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
 • att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Även följande måste framgå om det gäller för er:

 • Om ni stödjer er på intresseavvägning: vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat.
 • Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag.
 • Vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet.
 • Om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land.
 • Om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

Spelar ni in ljud måste detta anges särskilt.

 

Källa: Datainspektionen

Mer: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Undantag

De brottsbekämpande myndigheterna Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen måste alltid dokumenteras.

Andra exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd är:

 • banker
 • butiker
 • parkeringshus

Källa: Datainspektionen

Mer: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Vill du veta mer?

Det finns inga dumma frågor eller tillämpningsområden när det gäller avancerad kameraövervakning med AI. Tekniken kan användas till så otroligt mycket. Så tveka inte att höra av dig så oavsett om du har en beställning eller bara vill fråga om vi kan hjälpa dig.

Support

Vår supportavdelning har öppet mellan 7:30 – 17:00 under vardagarna.
Du kan ringa, maila eller helt enkelt fylla i formuläret nedan.

Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Skicka in ett ärende